Radar

Oorspronkelijk was ‘RADAR’ een acroniem van het Engelstalige ‘RAdio Detection And Ranging’. Het woord is echter dermate ingeburgerd geraakt dat het door vele mensen niet meer als een acroniem, maar als een gewoon zelfstandig naamwoord gezien wordt. Dit is tevens de reden waarom het woord niet meer in hoofdletters geschreven wordt.

Een radar zendt via een antenne radiogolven (elektromagnetische straling) uit en ontvangt de door de objecten gereflecteerde radiostraling (hierna te noemen: echo) weer via een antenne. Uit de ontvangen echo kan een aantal gegevens van het object bepaald worden ten opzichte van die radar, zoals richting, afstand, hoogte en snelheid. Er kan gebruik worden gemaakt van twee antennes, één zend- en één ontvangstantenne, maar tegenwoordig gebruikt men veelal één antenne voor zowel het zenden als het ontvangen.